Beleidsregels

Bij het gebruik van Fietskeus.nl zijn een aantal beleidsregels opgesteld.

Fietskeus.nl is een platform

Fietskeus.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. Fietskeus.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Fietskeus.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

Adverteerders en kopers

Fietskeus.nl probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Fietskeus.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met een of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Fietskeus.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Fysiek adres

Adverteerders moeten over een adres beschikken waar mogelijke kopers de fiets kunnen komen bezichtigen en/of afhalen. Adverteerders zonder bezoekadres welke enkel en alleen verkopen via het internet zijn niet toegestaan op Fietskeus. Fietskeus behoudt zich het recht voor om advertenties- of accounts van adverteerders zonder fysiek adres te verwijderen.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw Fietskeus.nl advertentie. Fietskeus.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Handelen in strijd met de Voorwaarden en/of de Beleidsregels van Fietskeus.nl Fietskeus.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Fietskeus.nl in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van Fietskeus.nl, onverminderd het recht van Fietskeus.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Fietskeus.nl kan onder meer – doch niet uitsluitend – een of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

Acties die ondernomen worden bij overtredingen:
 • verwijdering van advertentie(s
 • schorsing van het account
 • verstrekking van (persoons) gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden)

Voorbeelden van overtredingen van de Voorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

 • advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden
 • advertenties die dubbel zijn geplaatst
 • advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden
 • advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden
 • beoordelingen die een commerciele boodschap bevatten ten behoeve van de auteur
 • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders versturen via de website van Fietskeus.nl
 • gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Voorwaarden en/of de Beleidsregels handelen

Algemeen

 • Het plaatsen van dubbele advertenties is niet toegestaan. Dubbele advertenties kunnen worden verwijderd.
 • Heeft u uw artikel verkocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
 • Uw advertentie blijft tenminste 45 dagen op Fietskeus.nl staan, zonder dat u deze hoeft te verlengen, tenzij u zelf de advertentie verwijdert.
 • Na 45 dagen wordt uw advertentie automatisch verwijderd, tenzij u deze zelf handmatig verlengt.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op Fietskeus.nl. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.

Misleidende teksten

 • De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.
 • Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert.
 • Alleen in de objectbeschrijving mag u het aangeboden object vergelijken met andere soortgelijke producten, zolang u in de aanbieding op geen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het object.

Niet toegestane informatie in advertentie

 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
 • Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:

- die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
- waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.