Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de Fietskeus.nl website. Door de Fietskeus.nl website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Fietskeus.nl website.

Ondanks de zorg die door Fietskeus.nl aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden fietsen besteed wordt, kan Fietskeus.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de informatie wordt door derden ingevoerd en Fietskeus.nl is ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden geplaatste informatie. Bezoekers en/of gebruikers van Fietskeus.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Fietskeus.nl aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de occasion aanbiedt. Fietskeus.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Fietskeus.nl. Wanneer de verkopende partij niet reageert of geen gehoor geeft aan uw oproep, kunt u hiervoor contact opnemen met Fietskeus.nl

Alle intellectuele eigendomsrechten op (de informatie opgenomen op) deze website, waaronder alle auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in of buiten Nederland, berusten uitsluitend bij Fietskeus.nl, haar leveranciers en/of haar adverteerders. Het is u niet toegestaan om (de informatie opgenomen op) deze website, waaronder in het bijzonder de afzonderlijke webpagina's, de merken en handelsnamen van Fietskeus.nl, de occasiondatabank van Fietskeus.nl en de daarin opgenomen gegevens te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. In het bijzonder zijn de volgende handelingen niet toegestaan: (i) inbreuk maken op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Fietskeus.nl en/of derden en (ii) het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fietskeus.nl mag (de informatie opgenomen op) de website van Fietskeus.nl niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, hergebruikt, gewijzigd, "reverse engineered", gedecompileerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand, of geexploiteerd op enigerlei wijze, anders dan voor de doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd. Voor alle links naar de website van Fietskeus.nl is voorafgaande schriftelijke toestemming van Fietskeus.nl vereist, met dien verstande dat Fietskeus.nl vooraf toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina's die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond enige webpagina van Fietskeus.nl of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van de webpagina's van Fietskeus.nl; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met Fietskeus.nl; (c) niet de indruk wekken dat Fietskeus.nl u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk wekken ten aanzien van Fietskeus.nl en geen schade berokkenen aan de reputatie en/of handelsmerken van Fietskeus.nl.

Fietskeus.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de regels voor het plaatsen van die informatie, de openbare orde en/of goede zeden.

Fietskeus.nl behoudt zich het recht voor om in de toekomst een financiele vergoeding tegenover de geleverde diensten te stellen. Deze vergoeding geldt in dit geval alleen voor nieuw te plaatsen advertenties of te verlengen advertenties en in geen geval voor advertenties welke op het moment van bekendmaken al zijn geplaatst.

Fietskeus.nl legt de persoonsgegevens die u invult voor het gebruikmaken van de zoekservice en de advertentie service in haar database vast. Fietskeus.nl verzamelt en beheert deze gegevens om: In de toekomst voor u interessante occasions te selecteren en per e-mail aan u toe te zenden, u service te kunnen verlenen indien u die bij het gebruik van Fietskeus.nl verlangt (bijv. indien u uw wachtwoord bent vergeten).